Chi tiết

Hướng dẫn lựa chọn lớp học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023

Lưu ý:

 - Sinh viên thuộc lớp ổn định nào chọn đúng nhóm lớp ổn định.

 - Để tránh trùng lịch học, sinh viên nên chọn các học phần thuộc cùng 1 lớp trong nhóm lớp của mình

Chi tiết xem  Tại đây!

Các thông báo khác