Chi tiết

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP HK2 NĂM HỌC 2022-2023

1. Kế hoạch đăng ký sinh viên xem chi tiết tại đây

2. Một số lưu ý khi sinh viên đăng ký KLHT học kỳ 2 năm học 2022-2023:  xem chi tiết tại đây

Các thông báo khác