Chi tiết

Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký KLHT đợt 2 HK1 năm học 2022-2023

Do cổng thông tin đào tạo bị lỗi trong khoảng từ 21h00 ngày 15/7/2022 đến 14h30 ngày 16/7/2022 và để đảm bảo quyền lợi cho các bạn sinh viên,

thời gian mở cổng thông tin đào tạo đăng ký đợt 2 được điều chỉnh thành như sau: Từ 14h30 ngày 16/7/2022 đến 17h00 ngày 18/7/2022.

 

Các thông báo khác