Chi tiết

Thời gian mở cổng thông tin đăng ký bổ sung KLHT học kỳ 2 năm học 2021-2022

Thời gian: Từ 01h00-23h00, thứ hai ngày 07/02/2022

Đối tượng bao gồm:

- Sinh viên chưa đăng ký thành công lần 1, sinh viên đăng ký học lại/học cải thiện/học bổ sung học phần khác tiến trình thực hiện đăng ký bổ sung trên cổng thông tin vào ngày 07/02/2022 (Từ 01h00-23h00)

- Đối với sinh viên đăng ký học lại/học cải thiện/học bổ sung học phần khác tiến trình: cần nghiên cứu kỹ tiến độ các lớp đã ban hành. Nhà trường chỉ duyệt cho đăng ký bổ sung khi SV không trùng lịch học với học phần đã đăng ký thành công.

- Sau khi đăng ký bổ sung, sinh viên chủ động theo dõi kết quả duyệt của CVHT trên cổng thông tin và thông tin được CVHT gửi.

 

Các thông báo khác