Chi tiết

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký KLHT HK2 NH2021-2022 trên cổng thông tin đào tạo.

Căn cứ thực tế đăng ký đợt 1,hiện nay vẫn còn một số SV chưa đăng ký do lý do khách quan, đăng ký sai so với danh sách xếp lớp.

Để để tạo điều kiện cho SV hoàn thiện đăng ký KLHT HK2, Nhà trường thông báo gia hạn thời gian đăng ký trên cổng thông tin như sau:

- Đối với Đại học khóa 3,4,5: từ 13h00-17h00, ngày 22/01/2022

- Đối với đại học khóa 6: từ 18h00-23h00, ngày 22/01/2022

* Lưu ý: Nhà trường chỉ tạo điều kiện gia hạn 1 lần duy nhất. Ngoài thời gian trên, SV không đăng ký, đăng ký sai thì sẽ không có tên trong danh sách lớp học phần ban hành học kỳ 2.

Các thông báo khác