Chi tiết

Thông báo điều chỉnh lịch học tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho sinh viên nhập học đợt 1 (tháng 8/2021) và bổ sung lịch kiểm tra tiếng anh đầu vào cho các lớp đại học khóa 6 (nhập học đợt 1 tháng 8/2021)

Các thông báo khác