Chi tiết

Thông báo mở cổng thông tin điều chỉnh đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024

Chi tiết thông báo xem Tại đây!

Để hoàn thiện đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo tổ chức điều chỉnh đăng ký khối lượng học tập trên cổng thông tin đào tạo đối với sinh viên trình độ đại học như sau:

1. Thời gian, hình thức, đối tượng điều chỉnh đăng ký

1.1. Thời gian

- Sinh viên (SV) điều chỉnh đăng ký: từ 21h00 ngày 12/8/2023 - đến 17h00 ngày 14/8/2023.

- Cố vấn học tập (CVHT) duyệt kết quả đăng ký: từ 17h00 ngày 14/8/2023 đến 17h00 ngày 15/8/2023.

1.2. Hình thức: điều chỉnh trực tuyến trên Cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ: http://daotao.hict.edu.vn/

1.3. Đối tượng

- SV đại học khóa 5: điều chỉnh xếp hạng học lực so với thời điểm đăng ký lần 1, cụ thể:

+ Đăng ký bổ sung với SV xếp hạng bình thường nhưng chưa đăng ký đủ số tín chỉ.

+ Rút bớt đối với SV xếp hạng yếu nhưng đã đăng ký thừa số tín chỉ theo quy định.

+ Đăng ký bổ sung học lại/ học cải thiện.

- SV đại học khóa 6,7: Rút bớt học phần, đăng ký bổ sung học lại/ học cải thiện.

2. Quy trình thực hiện đăng ký bổ sung, rút bớt học phần trên cổng thông tin

- Bước 1: Căn cứ vào xếp hạng học lực, nhu cầu cá nhân, tiến độ chi tiết và số lượng còn trống ở các lớp học phần được mở trong học kỳ, SV thông tin học phần xin rút/bổ sung với CVHT.

- Bước 2: CVHT kiểm tra các điều kiện của SV, tư vấn SV học phần, lớp học phần nên rút/bổ sung và hủy duyệt đăng ký cho SV trên phần mềm (đối với học phần xin rút)

- Bước 3: SV thực hiện đăng ký bổ sung/hủy đăng ký trên cổng thông tin đào tạo (thực hiện tương tự như khi đăng ký lần 1).

- Bước 4: CVHT kiểm tra số tín chỉ tối thiểu, tối đa, lịch học của sinh viên và thực hiện duyệt đăng ký bổ sung. Trường hợp không đồng ý duyệt, CVHT thông tin kịp thời cho sinh viên được biết để điều chỉnh đăng ký.

- Bước 5: CVHT lập danh sách sinh viên điều chỉnh đăng ký (theo mẫu 1) và gửi về khoa quản lý sinh viên tổng hợp gửi phòng Đào tạo để tổng hợp, ban hành theo quy định.

Các thông báo khác