Chi tiết

Thông báo bổ sung đợt đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024 (bổ sung đợt 3)

Để tạo điều kiện cho sinh viên chưa hoàn thiện đăng ký, Nhà trường thông báo bổ sung đợt đăng ký khối lượng học tập trên cổng thông tin đào tạo đối với sinh viên đại học khóa 5,6,7 (lần 3) như sau:

1. Thời gian, hình thức, đối tượng điều chỉnh đăng ký

1.1. Thời gian

- Sinh viên đăng ký KLHT lần 3: từ 21h00 ngày 04/7/2023 - đến 12h00 ngày 06/7/2023.

- Cố vấn học tập (CVHT) duyệt kết quả đăng ký: từ 12h00 ngày 06/7/2023 đến 17h00 ngày 07/7/2023.

1.2. Hình thức: đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ: http://daotao.hict.edu.vn/

1.3. Đối tượng: sinh viên đại học khóa 5,6,7.

Lưu ý: Những sinh viên không đăng ký hoặc đăng ký thiếu số tín chỉ theo quy định đào tạo mà không có lý do chính đáng được Ban giám hiệu đồng ý thì sẽ thuộc danh sách thôi học.

Chi tiết thông báo xem tại đây!

Các thông báo khác