Chi tiết

Thông báo kết quả đăng ký KLHT HK2 NH22-23 (đợt 1) và Thời gian mở cổng thông tin đăng ký đợt 2

1. Kết quả đăng ký KLHT HK2 NH22-23 (đợt 1) 

  - Danh sách các học phần/lớp học bị hủy do không đủ số lượng mở lớp (Xem tại đây)

  - Danh sách sinh viên các lớp bị hủy.   (Xem tại đây)

  - Danh sách sinh viên chưa đăng ký đợt 1.    (Xem tại đây)

  - Danh sách các lớp học phần phải điều chỉnh đăng ký.    (Xem tại đây)

 

2. Thời gian mở cổng thông tin đăng KLHT HK2 năm học 2022-2023 ký đợt 2: từ 21h00 ngày 09/12/2022 đến 17h00 ngày 11/12/2022.

Các thông báo khác