Chi tiết

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP HK2 NĂM HỌC 2022-2023

STT

Nội dung

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

SV nghiên cứu lịch học

Từ 21/11/2022 đến 24/11/2022

 

2

Đăng ký KLHT lần 1

DH khóa 7 (1178SV)

từ 21h00 ngày 24/11/2022 đến 17h00 ngày 26/11/2022

 

DH khóa 6 (915SV)

từ 21h00 ngày 26/11/2022 đến 17h00 ngày 28/11/2022

 

DH khóa 5 (751SV)

từ 21h00 ngày 28/11/2022 đến 17h00 ngày 30/11/2022

 

DH khóa 4 (916SV)

từ 21h00 ngày 30/11/2022 đến 17h00 ngày 02/12/2022

 

3

Duyệt đăng ký lần 1

DH khóa 7

từ 17h00 ngày 26/11/2022 đến 17h00 ngày 29/11/2022

 

DH khóa 6

từ 17h00 ngày 28/11/2022 đến 17h00 ngày 01/12/2022

 

DH khóa 5

từ 17h00 ngày 30/11/2022 đến 17h00 ngày 03/12/2022

 

DH khóa 4

từ 17h00 ngày 02/12/2022 đến 17h00 ngày 05/12/2022

 

4

Thông báo kết quả đăng ký lần 1

Từ 06/12/2022 đến 08/12/2022

 

5

Đăng ký KLHT lần 2

Từ 21h00 ngày 09/12/2022

đến 17h00 ngày 11/12/2022

 

6

Duyệt và thông báo kết quả đăng ký KLHT lần 2

Từ 12/12/2022 đến 13/12/2022

 

7

Ban hành danh sách lớp học phần

Từ 14/12/2022 đến 20/12/2022

 

8

Thông báo và nộp học phí

Từ ngày 21/12/2022

Theo thông báo riêng

9

Điều chỉnh đăng ký KLHT sau khi có kết quả xét học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

DH khóa 4,5,6: dự kiến từ ngày 06/02-19/02/2023

DH khóa 7: dự kiến từ ngày 20-26/3/2023

 

Theo thông báo riêng

10

Ban hành danh sách lớp học phần (điều chỉnh)

DH khóa 4,5,6: dự kiến từ ngày 20/02-26/02/2023

DH khóa 7: dự kiến từ ngày 27/3-02/4/2023

Theo thông báo riêng

11

Học theo tiến độ đã ban hành

DH khóa 4,5,6: từ 09/01/2023

DH khóa 7: từ 27/02/2023

theo tiến độ chi tiết ban hành

 

Các thông báo khác