Thời gian đăng ký KLHT lần 2 và đăng ký bổ sung Tiếng Anh tăng cường (B1.1) - DHM_K1

Thời gian: Từ 07h00 ngày 30/6/2018 đến 23h59 ngày 02/7/2018 (SV chủ động tự đăng ký)

-  Đăng ký KLHT lần 2: Áp dụng cho những SV chưa đăng ký thành công lần 1.

- Đăng ký bổ sung HP Tiếng Anh tăng cường: Áp dụng cho toàn bộ sinh viên chưa học có nhu cầu