THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC
Đợt 1Học kỳ 1Năm học 2023-2024
Hệ đào tạoKhóa họcKhoaThời gian đăng ký đợt 1Thời gian đăng ký đợt 2
Đại học tín chỉ1Thời trangĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
2Thời trangĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
3Thời trangĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
4Thời trangĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
5Cơ điệnĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Công nghệ mayĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Công nghệ sợi dệtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Kinh tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Thời trangĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
6Cơ điệnĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Công nghệ mayĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Công nghệ sợi dệtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Kinh tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Thời trangĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
7Cơ điệnĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Công nghệ mayĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Công nghệ sợi dệtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Kinh tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Thời trangĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
11Thời trangĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
12Thời trangĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
16Thời trangĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
17Thời trangĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
18Thời trangĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học liên thông3Công nghệ mayĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1!