Thời gian mở cổng thông tin đào tạo cho sinh viên tập huấn đăng ký

Để sinh viên các lớp DHM_K1 tập huấn đăng ký KLHT, Nhà trường thông báo thời gian mở cổng thông tin đào tạo như sau:

Thời gian: 07h00 ngày 18/6/2018 đến 17h00 ngày 24/6/2018

Lưu ý: SV tập huấn tại Thư viện điện tử C2_301 theo kế hoạch CVHT đã thông báo.

Các thông báo khác